Aile Hekimi kimdir?
Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?
Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir: Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,
Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

Aile hekimliği uygulamasında hasta – hekim ilişkisi nasıldır?
Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir.

İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü:

Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının,

Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir.

Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Aile hekimlerinin yürütmekte oldukları görevleri Nelerdir?

1-Aile hekimliği polikliniği (biyo-psiko-sosyal muayene)
2-Kronik hastalık takibi
3-Gebe izlem, loğusa izlem
4-Bebek izlemi, sağlam çocuk izlemi
5-Aşı programlarının uygulanması (bebek ve çocuk aşıları, gebe aşılaması, riskli gruplarda hepatit B aşılaması, vb.)
6-Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programı çerçevesinde gebe, anne, baba görüşmeleri
7-Jinekolojik muayene
8- Aile planlaması danışmanlığı ve yönetimi, RİA uygulaması
9- RİA uygulaması
10-Acil hasta müdahaleleri
11-Küçük cerrahi işlemler (sütür, yanık veya cerrahi sonrası pansumanları, abse drenajı, lipom eksizyonu, vb.)
12- USG veya EKG gibi tetkiklerin aile hekimliği ofisinde uygulanması
13-Kan alınması, kanların laboratuvara ulaştırılması ve sonuçların getirilmesi sürecinin takibi
14- Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi
15- Enjeksiyonların yapılması
16- Periodik sağlık muayeneleri (kişiye özelleştirilmiş takip tetkikleri; kolon ca, meme ca, KVS hastalık riski olanlarda bireyselleştirilmiş takip protokollerinin uygulanması)
17-Madde bağımlılığı olan hastalarda yönetim ve yönlendirme
18-DGT uygulamaları (Tbc hastalarında)
19- Frengi- lepra hastalarının takibi
20- Sağlık raporları (ehliyet, spor faaliyetleri, evlilik, işe girme, ateşli silahlar, okul taramaları, vb.)
21- Tıbbi kayıtların tutulması (AHBS programına girişler ve aylık çalışmalar)
22- Defin ruhsatlarının verilmesi
23-Gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulması (gelen giden evrak defterleri, evrakların tasnifi, İSO çalışmaları )
24- Toplum sağlığından gelen yazıların cevaplanması
25- Gerekli hallerde diğer kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmalar ( örn. rapor verilmesi halinde SSK ile yazışma)
26- Sağlık güvencesi olmayanların adres ve telefon numaralarının bildirilmesi
27- Sarf malzemelerinin stok durumunun takibi ve tedarik edilmesi
28-Kırtasiye malzemelerinin temini, bilgisayar,yazıcı gibi cihazların bakımları veya yenilenmeleri
29- Kullanılan tıbbi aletlerin ve pansuman malzemelerinin sterilizasyonu
30- ASM de bulunan cihazların ve tıbbi aletlerin bakımı, kalibrasyonu
31- Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni tıbbi cihaz alımlarının yapılması
32- Soğuk zincir takibi (aşı ihtiyacının hesaplanması, aşıların temini, ASM ve gezici hizmet mahallerine dağıtılması, aşıların stok ve miatlarının takibi, aşı buzdolabının sıcaklığının günde iki kez takibi)
33- ASM temizliği, bakımı ve gerekli hallerde tadilatı; kömür, jeneratör için mazot vs. alımı
34- Tıbbi atıkların uygun koşullarda ASM lerden uzaklaştırılmasının sağlanması
35- Ev halkı tespit ziyaretleri
36- Köy gezileri, köylerdeki hastalara muayene ve koruyucu sağlık hizmetlerinin götürülmesi,
37- Bağlı nüfusun eğitimi
38- Toplu halk eğitimleri
39- Acil görevler
40- Adli görevler
41- Kanıta dayalı tıp uygulamaları yapmak, yeni bilgi ve beceriler edinmek, dünya tıbbındaki gelişmeleri takip etmek ve ekibi eğitmek
42- Bilimsel çalışmalar planlamak ve yapmak
43- Gerekli hallerde üst basamaklara hasta sevki yapmak ve konsultasyon sonuçlarını takip etmek